Geschiedenis
Algemene informatie
Aanbod diploma'sAlgemene informatie

Informatie over de locatie
We geven onze zwemlessen in zwembad de Nieuwe Hateboer te Sittard. Het zwembad is gelegenaan:

Sportcentrumlaan 9 - 6136 KX Sittard
en telefonisch bereikbaar op: 046-4000212

Het zwembad wordt beheerd door Sportstichting Sittard-Geleen.
Binnen zijn er vier baden te vinden:

    1)    recreatiebad (31ºC)
2)    
peuterbad
3)    
doelgroepenbad (32ºC)
4)    
25 m wedstrijdbad (28º)

Daarnaast zijn er nog een drietal buitenbaden te vinden.

Het water bevat geen chlooroplossing, maar een zoutoplossing, welke beter is voor zowel de mens als het milieu.

Er zijn voldoende kleedruimtes, zowel gezamenlijk als individueel. Uw eigendommen kunt u voor 1 euro borg opbergen in een van de vele kluisjes.

Informatie over de vereniging
De vereniging wordt draaiende gehouden door vrijwilligers. Op dit moment zijn er circa 40 vrijwilligers (kaderleden) actief binnen de vereniging. Deze kaderleden staan iedere week klaar om de kinderen zwemles te geven en de veiligheid te waarborgen binnen het zwembad. Elke maand vindt er een bestuursvergadering plaats om de algemene gang van zaken binnen de vereniging te bespreken. Eens per kwartaal vindt er een kadervergadering plaats, waar het kader wordt bijgepraat door bestuur en technische commissie over zaken welke er binnen de vereniging spelen en over welke activiteiten moeten worden ondernomen binnen de vereniging. Tenslotte vindt er minstens 1 maal per jaar een algemene ledenvergadering plaats waar het bestuur verantwoording aflegt aan de leden.

 De technische commissie draagt zorg voor het lesgeven en alle daarbij behorende technische zaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lesroosters, het regelen van voldoende kaderleden en het organiseren van diploma zwemmen. Daarnaast draagt de technische commissie zorg voor de veiligheid binnen het zwembad door het inzetten van toezichthouders rondom de baden. Eveneens zorgt de technische commissie voor de bijscholing en opleiding van kaderleden.

Wilt u lid worden van Reddingsbrigade Watervrienden Sittard?

Contributie
De contributie per lid is op jaarbasis voor 1 zwemactiviteit  € 222,00. Men dient deze kosten vooraf te voldoen. Indien men een machtiging verstrekt voor automatische incasso aan de vereniging is de contributie per lid € 198,00 op jaarbasis voor 1 zwemactiviteit. U betaalt dan iedere maand  € 16,50. Daar het een jaarcontributie betreft, dient er voor elke maand van het jaar dus contributie betaald te worden. Dit betekent bij een automatische incasso dat er dus ook geld van uw rekening geïnd wordt gedurende de zomerstop.  Een tweede zwemactiviteit van een lid kost € 99,00 op jaarbasis. De betaling van de tweede zwemactiviteit dient evenals de eerste zwemactiviteit vooraf betaald te worden of door middel van automatische incasso.

 Naast de contributie dient u eenmalig inschrijfgeld te betalen ter hoogte van € 15,00. Het inschrijfgeld dient bij de eerste betaling voldaan te worden of wordt bij de eerste automatische incasso geïncasseerd.

Aanmeldprocedure
U kunt zich aanmelden bij onze vereniging door contact op te nemen met het secretariaat, bereikbaar op 06-54681119 of info@reddingsbrigade-watervriendensittard.nl. Indien u belt komt u op de voicemail van de vereniging terecht. Spreek duidelijk naam en telefoonnummer in en u wordt binnen 5 werkdagen terug gebeld. Daarnaast kunt u zich ook op de genoemde lestijden melden bij onze contactpersoon in de kantine (aan de ronde tafel van de bar) van zwembad de Nieuwe Hateboer.

 Vervolgens wordt u een aanmeldingsformulier en een machtigingsformulier voor automatische incasso overhandigd. Bij het aanmeldingsformulier dient ook een pasfoto te worden gevoegd. Indien het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld, wordt u of uw kind ingeschreven bij de ledenadministratie. De ledenadministratie zal vervolgens met u afstemmen wanneer, indien nodig, de zwemervaring wordt getoetst om de juiste begingroep vast te stellen.

De minimale leeftijd voor deelname aan een zwemactiviteit is 4 jaar.

Hieronder kunt u het aanmeldformulier en het machtigingsformulier downloaden.

(let op
nieuwere versies van Microsoft Office Word blokkeren bij het openen de bewerkingsmogelijkheid van een van internet gedownload bestand. Boven in Word staat een gele balk, waar toestemming gegeven kan worden om te bewerken. (bewerken inschakelen)

Klik hier voor het aanmeldformulier Nederlands. - Klik hier voor het machtigingsformulier Nederlands. 

Klicken Sie hier für das deutsche Anmeldeformular. - Klicken Sie hier für das deutsche Berechtigung Formular.


Afmeldprocedure 
Een lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd. Vermeldt de volledige naam en adres van degene die moet worden afgemeld en voeg het lidmaatschapspasje bij. Lever deze bescheiden in een gesloten envelop in bij de contactpersoon van onze vereniging in het zwembad of verstuur de brief per post naar ons postadres: Reddingsbrigade Watervrienden Sittard, Postbus 177, 6130 AD te Sittard. Alleen op deze wijze kunnen wij garanderen dat de afmelding vlot verloopt en de betalingen tijdig en correct worden stopgezet

De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand en gaat in op de 1ste van de volgende maand na ontvangst van de schriftelijke afmelding en het lidmaatschapspasje.
Dit betekent dat als de schriftelijke afmelding per 22 januari plaatsvindt, de opzegging met ingang van 1 februari in gaat. Vervolgens is het lid met ingang van 1 maart geen lid meer van onze vereniging..